جشنواره نشریات دانشجویی

نام و نام خانوادگی
کد ملی
پست الکترونیک
تلفن همراه
تلفن ثابت
تاریخ تولد
استان
آدرس
نام دانشکده
فایل نشریه 1 (بخش نشریات برگزیده)
فایل نشریه 2 (بخش نشریات برگزیده)
فایل نشریه 3 (بخش نشریات برگزیده)
اثر اول در رشته گزارش
اثر دوم در رشته گزارش
اثر سوم در رشته گزارش
اثر اول در سرمقاله(یادداشت)
اثر دوم در سرمقاله(یادداشت)
اثر سوم در سرمقاله(یادداشت)
اثر اول در رشته مقاله
اثر دوم در رشته مقاله
اثر سوم در رشته مقاله
اثر اول در رشته تیتر
اثر دوم در رشته تیتر
اثر سوم در رشته تیتر
اثر اول در رشته خبر
اثر دوم در رشته خبر
اثر سوم در رشته خبر
اثر اول در رشته مصاحبه
اثر دوم در رشته مصاحبه
اثر سوم در رشته مصاحبه
اثر اول در رشته عکس
اثر دوم در رشته عکس
اثر سوم در رشته عکس
اثر اول در رشته صفحه آرایی
اثر دوم در رشته صفحه آرایی
اثر سوم در رشته صفحه آرایی
اثر اول در رشته طنز
اثر دوم در رشته طنز
اثر سوم در رشته طنز
اثر اول در رشته کاریکاتور
اثر دوم در رشته کاریکاتور
اثر سوم در رشته کاریکاتور
اثر اول در رشته جلد روی صفحه
اثر دوم در رشته جلد روی صفحه
اثر سوم در رشته جلد روی صفحه
captcha image