شرکت در جشنواره

208

برای ارسال آثار و پیگیری نتایج جشنواره میتوانید از این قسمت اقدام فرماییدارسال آثار

شما میتوانید آثار خود رابصورت یکجا و تا حداکثر ده اثر برای ما ارسال فرمایید.

ویرایش آثار ارسالی

تا قبل از شروع فرایند داوری آثار شما میتوانید آثار ارسالی خود را ویرایش نمایید.

پیگیری آثار ارسالی

شما میتوانید از طریق کد پیگیری، و یا شماره 09151880174-09015154041 وضعیت آثار ارسالی خود را پیگیری نمایید